UWAGA !

W przypadku wyboru do koszyka różnorodnych produktów prosimy o zaznaczenie opcji dostawy: Indywidualny koszt dostawy - zostanie przesłana wycena do akceptacji

 

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DOM i OGRÓD.pl

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Sklep Internetowy sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a tym samym korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego „DOM i OGRÓD.pl”, dostępnego pod adresem www.centrummakado.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.
2. Sklep Internetowy  "DOM i OGRÓD.pl" (zwany dalej "Sklepem"), REGON: 380347195, NIP: 6692547030 świadczy następujące usługi: 
a) umożliwia Klientom składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach Sklepu i zawieranie umów sprzedaży towarów na odległość,
b) udziela Klientom informacji o towarach dostępnych w Sklepie.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali zamówień lub rezerwacji drogą telefoniczną, niezależnie od tego czy dokonali rejestracji.
4. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak produktowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują Sklepowi lub podmiotom, z którymi Sklep zawarł stosowne umowy.
6. Informacje o towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
7. Informacja o cenie podawana na stronie www.centrummakado.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści § 3 ust. 6 lit. b) Regulaminu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem w/w wiadomości e-mail.
8. Zdjęcia, prezentacje oraz filmy na temat towarów umieszczane są w Sklepie w celach przykładowych, służą prezentacji konkretnie wskazanego asortymentu i mają jedynie charakter poglądowy.
9. Termin realizacji zamówienia podawany na stronie Sklepu, dla towarów niedostępnych jest szacowany i może ulec zmianie.
10. Koszty wysyłki naliczane automatycznie i mogą ulec zmianie po późniejszej weryfikacji przez Sklep.

§ 2 
ZAKRES, WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. W ramach serwisu www.centrummakado.pl Sklep zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
3. Rejestracja w ramach Sklepu następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu Sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do modyfikowania sposobu realizacji usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta.
5. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu.
6. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o każdym przypadku naruszenia praw Sklepu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
7. Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient: 
a) podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym dóbr osobistych innych Klientów;
c) dopuścił się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;
d) narusza zasady współżycia społecznego, np. poprzez conajmniej dwukrotne dokonywanie zamówień i rezerwacji towaru i ich conajmniej dwukrotne nie odbieranie pod warunkiem, że powyższe nie stanowi przypadków, o których mowa w treści Rozdziału III oraz Rozdziału IV niniejszego Regulaminu.

§ 3
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU

1. Klient może zawrzeć umowę sprzedaży towaru na odległość za pośrednictwem Sklepu.
2. Umowa sprzedaży towaru zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści § 3 ust. 6 lit. b) Regulaminu. 
3. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść na stronę internetową www.centrummakado.pl a następnie dokonać wyboru towaru dostępnego w Sklepie i złożyć zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
4. Złożenie skutecznego zamówienia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 
5. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem formularza do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.
6. Po złożeniu zamówienia, Klient – w przypadku podania adresu e-mail - otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności: 
a) wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do Sklepu, o którym mowa w treści § III ust. 6 Regulaminu,
b) wiadomość e-mail o tytule „zamówienie nr XXXXXX” potwierdzające wszystkie istotne elementy tego zamówienia. E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia rezerwacji lub zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia, nie będzie możliwy kontakt drogą elektroniczną, zamówienie to może zostać anulowane.
7. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia przed dniem wysłania produktu przez Sklep na adres Klienta. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem, który zapewnia Klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji telefonicznej w zakresie treści zamówienia.
8. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i opiewają na kwotę BRUTTO, a zatem zawierają wszelkie obciążenia publicznoprawne, w tym podatek VAT, cła, etc. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.
9. Klient ma możliwość uiszczenia ceny dokonując płatności pracownikowi firmy kurierskiej lub przelewem bankowym.
10. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

-  przelewem na rachunek bankowy mBank S.A. - nr: 64 1140 2004 0000 3302 7769 0858
 - przy odbiorze (za pobraniem): należność pobiera kurier                                                                             

 -  system płatności Przelewy24   

 -  płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl))

     karty płatnicze ubsługiwane przez Blue Media S.A.: 

     * Visa
     * Visa Electron
     * MasterCard
     * MasterCard Electronic
     * Maestro                                    

Przy płatnościach kartą czas biegu realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Przy płatnościach przelewem czas biegu realizacji zamówienia liczony jest od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego

11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
12. Zamówienie towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży. 
13. W momencie potwierdzenia przez Klienta wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sklepem a Klientem. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
14. Sklep może dostarczyć zamówienie przesyłką kurierską. Informacja o ewentualnych kosztach dodatkowych, w szczególności dot. kosztów dostawy zostaną przesłane do Klienta drogą elektroniczną 
w przeciągu do dwóch dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
15. Informacja o dostępności towaru jest potwierdzana w trakcie rozmowy telefonicznej lub w korespondencji mailowej.
16. Klient jest uprawniony korzystać z dostępnych usług w zakresie informowania go przez Sklep o bieżącym statusie zamówienia.
17. W celu realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających realizację zamówienia, tj. imienia i nazwiska, adresu do odbioru znajdującego się na terenie Polski (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych podanych za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
18. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zarezerwowany lub zamówiony towar będzie dostępny. 
19. W przypadku niedostępności danego towaru, Klient zostanie poinformowany o anulowaniu rezerwacji lub zamówienia z powodu braku towaru lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej jego realizacji. Klient decyduje także czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
20. W przypadku braku towaru lub braku woli dalszej realizacji zamówienia, Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
21. Termin realizacji zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 6 lit. b) lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
22. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne lub mogą być produktami zamówieniowymi (o czasie realizacji powyżej tygodnia), o czym Klient zostanie poinformowany przez Sklep.
23. W przypadku zamówień produktów które nie są dostępne na stanie magazynowym, Sklep może pobrać od Klienta zaliczkę w wysokości od 20% do 100% wartości zamówienia.
24. Sklep ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy) bez informowania o tym Klienta. 
25. Klient powinien sprawdzić przesyłkę z zamówionym towarem w obecności doręczającego  kuriera. W przypadku stwierdzenia: 
a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
b) niekompletności przesyłki,
c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia

- należy sporządzić protokół szkód, braków bądź innych zastrzeżeń w obecności kuriera z pisemnym potwierdzeniem adresata i kuriera oraz w terminie do dwóch dni roboczych zgłosić do Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

26. Po zawarciu umowy sprzedaży ze Sklepem Klient jest zobowiązany do osobistego odbioru towaru od pracownika firmy kurierskiej. W przypadku rezygnacji z odbioru towaru, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu przesyłki do wskazanego miejsca doręczenia oraz kosztów zwrotu do miejsca nadania.

27. Klient zobowiązany jest podać prawidłowe dane do faktury VAT, faktura VAT wysyłana jest drogą elektroniczną na adres email podany przez Klienta.

§ 4
TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej lub spadycyjnej na podany przez Klienta adres w Polsce, na co Klient wyraża zgodę. 
2. Wszystkie przesyłki wysyłane są bezpośrednio z magazynu i są odpowiednio zapakowane i ubezpieczone. 
3. Koszt dostawy jest ustalany indywidualnie dla każdego zamówienia. Klient otrzymuje kalkulację kosztów (cena towaru plus koszty przesyłki) na podany adres e-mail, o której mowa w treści § 3 ust. 6 lit. b) Regulaminu.
4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
- w przypadku płatności „za pobraniem” – standardowo 2-14 dni roboczych od dnia otrzymania od Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia drogą elektroniczną w odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w treści § 3 ust. 6 lit. b) Regulaminu;
- w przypadku płatności przelewem lub za pośrednictwem serwisu operatora płatności – standardowo 2-14 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia oraz zaksięgowania wpływu należnej kwoty na rachunek bankowy Sprzedającego
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za  opóźnienia albo zwłokę firmy spedycyjnej.
6. Kupujący ma możliwość śledzenia przesyłki za pośrednictwem infolinii telefonicznej oraz strony internetowej firmy  kurierskiej lub spedycyjnej wg numeru listu przewozowego. 
7. Towar jest dostarczany pod wskazany adres. Pracownik firmy spedycyjnej nie ma obowiązku wnoszenia towaru (nie dot. usługi „dostawa z wniesieniem”).

§ 5 
UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument (czyli Klient dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą) może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu). 
2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres siedziby Sklepu.
3. Wskazany w § 5 ust. 1 termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Zamawiającemu towaru. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony umowy świadczyły sobie wzajemnie ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi towaru nie może dojść do: 
a) mechanicznego uszkodzenia towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie) 
b) wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym;
5. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu przez Konsumenta całego zamówienia Sklep dokonuje zwrotu całości uiszczonej ceny towaru. W przypadku gdy zwracana jest tylko część zamówienia ( np. jeden z trzech zamówionych produktów), zwraca się tylko cenę zwracanego towaru.

7. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.                                                                                            

8. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu oraz powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.
9. Koszt opakowania i wysyłki zwracanego towaru ponosi Konsument.
10. W przypadku zakupu towarów zamawianych według indywidualnych wymogów (właściwościach) Konsumenta, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
11. Adres pod który należy zwrócić zakupiony towar zostanie podany drogą elektroniczną (e-mail).

§ 6
NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

1. Sklep odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zmianami) oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
3. Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia siły wyższej nie stanowi podstawy dla zgłaszania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że strona umowy, której siła wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej strony o wystąpieniu takich okoliczności.
4. Sklep nie jest producentem towarów. 
5. Podstawą roszczeń jest dowód zakupu czyli faktura VAT lub paragon. 
6. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@centrummakado.pl. Reklamacja zgłoszona tylko przewoźnikowi oznacza rezygnację przez Klienta z pomocy oferowanej przez Sklep przy jej rozpatrywaniu.
7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu szkody, w momencie odbioru przesyłki w obecności kuriera doręczającego oraz zgłoszenia  reklamacji do  Sklepu w terminie do dwóch dni roboczych od daty zaistnienia przedmiotu reklamacji.
8. Kopię protokołu należy wysłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@centrummakado.pl .
9. Oryginał protokołu należy przesłać przesyłką pocztową na adres: DOM i OGRÓD.pl , ul. Wyki 43 lok.3, 75-329 Koszalin, nie później niż 2 dni od momentu jego spisania w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej lub spedycyjnej.
10. Reklamacje dotyczące rozbieżności ilościowych, bądź niekompletności przesłanego towaru będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego w momencie odbioru przesyłki. 
11. Roszczenia z tytułu gwarancji producenta można składać pisemnie na adres: DOM i OGRÓD.pl , ul. Wyki 43 11F lok.3, 75-329 Koszalin jak również bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej towaru. 
12. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. 
13. Problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane przez producenta lub importera placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta lub importera.

§ 7
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera zamieszczona w sklepie  Polityka prywatności 

§ 8
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Zasady dostępu do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
 

Obserwuj nas żeby dowiedzieć się o nowych promocjach i kuponach rabatowych.

 
 

Formularz kontaktowy

e-mail: biuro@centrummakado.pl

tel: 692 580 270

DOM i OGRÓD Makado.pl
ul. Śniadeckich 11F lok.6
75-453 Koszalin
NIP: 669-254-70-30
REGON: 380347195

Sklep internetowy Shoper.pl